การประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น3