เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และผู้ตรวจราชการกระทรวง จเรตำรวจ ออกเยี่ยมชมการปฎิบัติงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการร้านค้าสวัสดิการชุมชน (กองทุนชุมชนเมืองบ้านถนนหัก) ระดับ A
2.โครงการธุรกิจบริการงานพิธี (กองทุนชุมชนเมืองวัดร่องมันเทศ) ระดับ B
3.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจัดซื้อจักรยานปั่นน้ำ (กองทุนชุมชนเมืองวัดป่าเรไร) ระดับ C