เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายมาโนช ตันเจริญพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมชมการปฎิบัติงานในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ตลาดสี่ชุมชนเมืองนางรอง