1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดใหม่เรไรทอง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดถนนหัก
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดสวนป่ารักน้ำ
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วัดขุนก้อง
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ วัดร่องมันเทศ
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ วัดป่าเรไร