ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขุนก้อง กองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ท่านนายกมาโนช ตันเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับคณะประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนฝ่ายสงฆ์นำโดยท่านเจ้าอาวาสวัดขุนก้อง พระครูประสิทธิ์