พิธีเปิดตลาดต้องชมถนนคนเดินถมหมืด ถมมอเมืองนางรองโดยพานิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลเมืองนางรอง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ walking street