ด้วยช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเนื่องจากประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเทียวตามสถานที่ต่างๆท่วประเทศรวมทั้งมีการจัดงานรื่นเริงงานฉลองต่างๆซึ่งทำให้เกิดอุบัติภัยและสาธารณภัยได้ง่ายโดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจร
เทศบาลเมืองนางรองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้จัดทำโครงการป้องกันอุบัติภัยและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้มีจุดพักผ่อนโดยได้ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง