เทศบาลเมืองนางรองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) โดยพัฒนารอบๆบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง