เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลเมืองนางรองได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรองสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3
โดยการประชุมได้ขอรับความเห็นชอบการทำการนอกเขตเทศบาลในการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬา