น้ำพริก ปลาร้าบอง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลเมืองนางรอง คือ น้ำพริกและปลาร้าบอง ผลิตและจำหน่ายโดย นางวิมล รอดจากเข็ญ (ป้ามล)

โทร. 086-2521255 และ นางลำใย  จันโสดา (พี่น้อย) โทร. 084-8324212