กองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ประกอบด้วย วัดถนนหัก วัดขุนก้อง วัดกลาง วัดป่าเรไร วัดหัวสะพาน จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียน”เด็กเล็กเบิกบานเกมส์ ครั้งที่8 ประจำปี 2559″ ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) เพื่อส่งเสริมในเรื่องสุขภาพพลานามัยและจิตใจให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา