เทศบาลเมืองนางรองได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองนางรองเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะความร่วมมือร่วมใจและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองนางรอง

โดยนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยนายสิทธรัตน์ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานได้เปิดการแข่งขันกีฬาฯที่หน้าเทศบาลเมืองนางรองมีการแข่งขันกีฬา 4 ชนิด คือ เปตอง เซปักตะกร้อ ฟุตบอล ชาย/หญิง วอลย์เล่ย์บอล ชาย/หญิง