เทศบาลเมืองนางรอง ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการประกวด อปท.ดีเด่น ที่สนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็ก และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ในชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2554
โดย นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์