งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 บริเวณชุมชนถนนหักพัฒนา เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น