เทศบาลเมืองนางรองได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 โดยการประชุมครั้งนี้สภาได้ให้ความเห็นชอบที่สาธารณะประโยชน์ หนองประดา ตำบลถนนหักอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์