การประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง