การประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง