วันที่ 12 เมษายน 2560 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานนำพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พนักงานของเทศบาลเมืองนางรองเคารพและสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นทำงานของปีใหม่ไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560