โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่ ประจำปี2560 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯของเราได้ออกปฎิบัติงานแนะนำ ให้ความรู้การใช้ถังเคมีดับเพลิง แจกแผ่นพับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้ปลอดภัย พร้อมทั้งติดสติกเกอร์เบอร์โทรติดต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 20 ชุมชน