วันนี้เวลา 09.00 น.นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน ชุุมชนทั้ง 20 ชุมชน ได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์