นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้เปิดโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนางรอง(ชั้น3)