นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ 13 วัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์