ผลการตัดสินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดใหม่เรไรทอง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ วัดถนนหัก
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ วัดป่าเรไร
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่ วัดร่องมันเทศ
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 ได้แก่ วัดสวนป่ารักน้ำ