การประกวดธิดาเทียนพรรษาและผลการตัดสินธิดาเทียนพรรษา ประจำปี 2559
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอาทิตยา อุตมูล วัดสวนป่ารักน้ำ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาวกาญจนา สงฆ์เจริญธรรม วัดป่าไรไร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาวอนัญญา รัตนเกษม วัดสวนป่ารักน้ำ
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่นางสาวจิตรลดา นนทบท วัดสวนป่ารักน้ำ