บรรยากาศ พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2559
เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งสำเร็จลุล่วงด้วยดี บนความร่วมมือทุกภาคส่วน ขอขอบคุณวัดทั้ง 5 วัดคือ วัดใหม่เรไรทอง วัดป่าเรไร วัดร่องมันเทศ วัดถนนหัก วัดสวนป่ารักน้ำ ซึ่งเข้าร่วมงานประเพณีในปีนี้ ขอบคุณอำเภอนางรอง สภ.นางรอง ส่วนราชการอำเภอนางรอง รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทุกแห่ง ตลอดทั้งบริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน ทั้ง 20 ชุมชน ถึงแม้ปีนี้จะมีวัดส่งเทียนเข้าประกวดน้อยกว่าทุกปี แต่ภาพรวมที่ปรากฏอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับน่าพอใจ พี่น้องประชาชนชาวนางรองมีความสุข เก็บความประทับใจไว้ เทศบาลเมืองนางรองต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน