โครงการเดินรณรงค์ “ประชารัฐร่วมใจ พิชิตภัยปัญหาขยะ” ชุมชนบ้านเก่าและชุมชนวัดขุนก้อง วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ศาลาชุมชนบ้านเก่า
เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการลด แยก กำจัดขยะภายในชุมชนตามแนวทางของรัฐบาล “ประเทศไทยไร้ขยะ”