สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สตรีนางรองจำกหัด โดยการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่เทศบาลเมืองนางรอง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้แก่สมาชิกจำนวน 230 คน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา