เทศบาลเมืองนางรองลงพื้นที่ปฎิบัติงานแก้ไขปัญหา ลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการประสานงานบูรณาการ ตามกลไกกระทรวงมหาดไทยตามหลัก “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ตกลงร่วมกันบริหารจัดการขยะชุมชน ตามโครงการชุมชนสะอาด “รวมพลังบริหารจัดการขยะ หนึ่งความดีเพื่อพ่อ” โดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองนางรอง โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง และชุมชนหนองโพรง โดยขอความร่วมมือทุกครัวเรือนลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ เป็นการลดขยะต้นทางให้เหลือน้อยที่สุดก่อนเข้าสู่ระบบการกำจัดขยะ