เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการใช้เตาเผาขยะไร้ควันและ การคัดแยกขยะ โดย นายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรองทำการสาธิต ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน