เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการในเขตเทศบาล
ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทง
การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ มีหน่วยงานราชการ จำนวน 3 แห่ง และชุมชน 11 ชุมชน
ได้จัดส่งกระทง ขบวนแห่ และสาวงามเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่
เทศบาลเมืองนางรอง ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอภิชาติ งามกมล
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ตลอดจนข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติ
ในงาน

การประกวดกระทง

รางวัลชนะเลิศ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนางรอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนวัดหัวสะพาน

รางวัลชมเชย ร.พ.นางรอง

รางวัลชมเชย ตลาดสี่ชุมชน

รางวัลชมเชย ชุมชนวัดร่องมันเทศ

รางวัลชมเชย ชุมชนหนองเสม็ด

รางวัลชมเชย ชุมชนหนองกราด

รางวัลชมเชย วิทยาลัยการอาชีพนางรอง

รางวัลชมเชย ชุมชนถนนหักพัฒนา

รางวัลชมเชย ชุมชนหนองโพรง

รางวัลชมเชย ชุมชนวัดขุนก้อง

รางวัลชมเชย ชุมชนหนองรี

ร.ร. ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1) เข้าร่วมขบวนแห่กระทง

การประกวดนางนพมาศ

รางวัลขวัญใจช่างภาพสือมวลชนได้แก่ นางสาวกัณฐิกา นรัฐกิจ ตลาดสี่ชุมชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4ได้แก่ น.ส.ศิริรัตน์ ณรงค์เดชเสรี ชุมชนวัดหัวสะพาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3ได้แก่ น.ส.สุรีย์พร ขำเอนก ชุมชนป่าตาเส็ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวณัฏฐภรณ์ โฉมเฉลา ชุมชนวัดร่องมันเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศร ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัณฐิกา นรัฐกิจ ตลาดสี่ชุมชน