งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ผู้สูงอายุ ในด้านกิจกรรมนันทนาการโดยกำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการรักษาสุขภาพจิต ในวันที่ 20 เมษายน 2559 รวมถึงการนำผู้สูงอายุเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และศาสนสถานที่สำคัญ ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 21 – 22 เมษายน 2559