พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย ในการจัดการงานด้านการป้องกันควบคุมโรคการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการจราจร (road traffic injury ) แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในเขตเทศบาลเมือง นำร่องจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 6 มกราคม2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนางรอง