สวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง..
วันนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานวันแรกของปี 2560 นายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมใจกันขอพรปีใหม่จากท่านนายกฯ มาโนช ตันเจริญ และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไป