เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายสงวน ขวัญทวี ประธานสภาเทศบาลเมืองนางรอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในการประชุมสภา เทศบาลเมืองนางรอง สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 โดยสาระสำคัญของญัตติ คือการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล สภาเทศบาลเมืองนางรองเห็นชอบตามญัตติของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง