วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองนางรอง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา การเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่อาชีวศึกษาระหว่างเทศบาลเมืองนางรองกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)