เทศบาลเมืองนางรอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดบุรีรัมย์จัดฝึกอบรบและส่งเสริมอาชีพชุมชน หลักสูตรศิลปะการผูกผ้าและการ
จัดดอกไม้สดในงานพิธี ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานเทศบาล
เมืองนางรอง โดยในวันนี้ เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายสิทธรัตน์
ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรี ได้ทำพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากชุมชน
ในเขตเทศบาล ทั้ง 20 ชุมชน รวม 43 คน

นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรี กล่าวเปิดการฝึกอบรม

นายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง กล่าวรายงาน