วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เทศบาลเมืองนางรองร่วมกับมณฑลทหารบกที่26ได้พัฒนาโดยการลอกผักตบชวาบริเวณวัดร่องมันเทศ