วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เทศบาลเมืองนางรองได้ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ตามหลัก 3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3