นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและบริการสาธารณะให้แก่ผู้สูงอายุพร้อมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม