ผ่านไปด้วยดี..กับงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเรืออีโปงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ ซึ่งปีนีมีเรือ 13 ลำเรือ คับคั่งไปด้วยเวทีกองเชียร์ที่งดงามและสนุกสนานเห็นภาพความร่วมมืออย่างชัดเจนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปจะได้รับความร่วมมือเหมือนภาพที่เกิดขึ้น คณะกรรมการดำเนินงานขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามนี้ให้คงอยู่สืบไป

ผลการแข่งขันเรืออีโปง ประเภท 4 ฝีพายชาย
รางวัลที่1 ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
รางวัลที่2 ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
รางวัลที่3 ได้แก่ ชุมชนบ้านถนนหัก
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ชุมชนวัดถนนหัก ชุมชนป่าตาเส็ง ชุมชนสวนป่ารักน้ำ

ผลการแข่งขันเรืออีโปง ประเภท 4 ฝีพายหญิง
รางวัลที่1 ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
รางวัลที่2 ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
รางวัลที่3 ได้แก่ ชุมชนวัสวนป่ารักน้ำ
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ชุมชนบ้านถนนหัก ชุมชนวัดถนนหัก ชุมชนป่าตาเส็ง

ผลการแข่งขันเรืออีโปง ประเภทคู่ผสม 4 ฝีพายชาย 2 คน หญิง 2 คน
รางวัลที่1 ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
รางวัลที่2 ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
รางวัลที่3 ได้แก่ ชุมชนบ้านถนนหัก
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ชุมชนวัดถนนหัก ชุมชนป่าตาเส็ง ชุมชนวัดหัวสะพาน

ผลการแข่งขันชักเย่อเรืออีโปงประเภท 4 ฝีพาย
รางวัลที่1 ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
รางวัลที่2 ได้แก่ ชุมชนหนองกราด
รางวัลที่3 ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ชุมชนป่าตาเส็ง ชุมชนถนนหักพัฒนา

ผลการประกวดกองเชียร์
รางวัลที่1 ได้แก่ ชุมชน วัดใหม่เรไรทอง
รางวัลที่2 ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
รางวัลที่3 ได้แก่ ชุมชนถนนหักพัฒนา
รางวัลที่4 ได้แก่ ชุมชนวัดถนนหัก
รางวัลที่5 ได้แก่ ชุมชนป่าตาเส็ง