นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล ร่วมงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2554 ณ ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง