เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2559 สมาชิกอปพร.เทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาสนามเด็กเล็กหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายอดุลย์ ประกอบแสน และ นายพีรพล ธิมา ซึ่งเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันอปพร.ประจำปี 2559