นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง
เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2554