เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เทศบาลเมืองนางรองได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น3