วันที่ 11 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองซึ่งนำโดยนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองและ นายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง นำข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองนางรองเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ Bike for Dad ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระชนมายุ 88 พรรษา