ผลการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
นางสาวสุกัญญา สุริวงศ์ ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำ นางนพมาศ
นางสาวณัฐชา ชื่นขุนทด ชุมชนวัดหัวสะพาน รองอันดับ1
นางสาวธาราลักษณ์ วีระโชติ ตลาดสี่ชุมชน รองอันดับ2
นางสาวรัชนีกร พูนพิพัฒน์ ชุมชนจะบวก รองอันดับ3
นางสาวนำ้ทิพย์ ชาติเจริญสวัสดิ์ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง รองอันดับ4
นางสาววิภาพร บิงกระโทก ตลาดสี่ชุมชน ขวัญใจมวลชน