ผลการประกวดกระทงรางวัลชมเชย
ได้แก่ ตลาดสี่ชุมชน ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำ ชุมชนวัดร่องมันเทศ ชุมชนถนนหักพัฒนา ชุมชนหนองเสม็ด ชุมชนวัดหัวสะพาน และชุมชนวัดขุนก้อง