ตามที่เทศบาลเมืองนางรอง ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนางรอง ตามโครงการ ประกวดชุมชนหน้าบ้านน่ามองปี 2558
ผลการประกวดมีดังนี้
ชุมชนบ้านถนนหัก ได้รับรางวัลที่ 1
ชุมชนวัดถนนหัก ได้รับรางวัลที่ 2
ชุมชนหนองกราด ได้รับรางวัลที่ 3
โดยนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ได้มอบโล่ห์รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมวัสดุในการทำความสะอาด