งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ออกซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ วัดใหม่เรไรทอง