งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3 เมื่อฝึกอบรมให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ ตาม พรบ. จราจรทางบกการใช้สัญญาณมือในการอำนวยการจราจรภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ